Terapi vid alkoholproblem

Alkoholproblem fortsätter att vara ett vanligt bekymmer i det svenska samhället. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning beräknas det att ungefär 13 procent av de svenska männen och 8 procent av de svenska kvinnorna har riskabla alkoholvanor. När en person utvecklar ett sjukligt beroende till alkohol eller när alkoholkonsumtionen får upprepade negativa konsekvenser för personens liv brukar man tala om alkoholmissbruk. Ett alkoholmissbruk är skadligt för den fysiska och den mentala hälsan och leder ofta till att missbrukaren får svårt att klara av en normal livsföring. Det är vanligt att missbruket går ut över jobbet och familjen.

Populärt med kognitiv beteendeterapi

Alkoholproblem kan behandlas med medicinering och med olika terapiformer. För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att den som behandlas erkänner sina problem och accepterar behandlingsplanen. Det kan vara svårt att få hjälp med alkoholproblem och för många är det svårast att ta det första steget att söka hjälp. En av de vanligaste och mest framgångsrika terapiformerna idag är kognitiv beteendeterapi, KBT. Syftet med KBT är att hjälpa personer att hantera svåra tankar, känslor och beteenden. När KBT används för att behandla alkoholproblem ligger fokus på själva missbruket. Terapeuten och klienten formulerar mål som klienten vill uppnå och arbetar sedan systematiskt för att nå dessa mål.

Gruppterapi ger stöd

En annan populär behandlingsform är nätverksterapi. Nätverksterapi är speciellt lämplig för alkoholmissbrukare som har familj eller lever i parförhållande. I denna terapiform medverkar den behandlades familj och vänner i behandlingen för att ge stöd och hjälp. Nätverksterapi bygger på kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Tolvstegsbehandling är en terapiform som används av sammanslutningen Anonyma Alkoholister. Syftet med denna behandlingsform är att ge personerna insikt i sitt beroende och försöka hitta möjligheter till förändring. I terapin bearbetar man även olika skuld- och skamkänslor relaterade till missbruket. Behandlingen sker nästan alltid i grupp. Gruppen stöttar och hjälper gruppmedlemmarna och ger dem möjlighet att diskutera sina problem med personer som befinner sig i samma situation